CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Inleiding
Priva Building Automation B.V. toont al jaren dat het mogelijk is om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken op het gebied van klimaatbeheersing en procesbeheer in de utiliteitsbouw. Duurzaamheid is voor Priva Building Automation B.V. dan ook geen etiket of modetrend, maar het bestaansrecht van ons technologiebedrijf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan het ontwikkelen van duurzame ideeën.

Met de CO2-prestatieladder maken we de energiereductiemaatregelen die we al hebben uitgevoerd, maar ook onze plannen voor de toekomst inzichtelijk.

Van 2008 tot en met 2018, heeft Priva de CO2-prestatieladder beklommen met alle activiteiten van Priva B.V. en zustermaatschappij Vanbeek. Door een wijziging in de juridische structuur van Priva B.V., moest de scope worden aangepast en kiezen we er ervoor om vanaf 2018 Priva Building Automation B.V. te certificeren voor de CO2-prestatieladder.

We blijven daarnaast maatregelen treffen om de CO2-footprint van de wereldwijde organisatie  te verkleinen en zullen het totale MVO-beleid verder vormgeven op basis van de Sustainable Development Goals van de Verenigde naties.

Het beklimmen van de CO2-prestatieladder is voor Priva Building Automation B.V. een logische stap. Als bedrijf waar energie- en daarmee CO2-besparing dagelijks aan de orde is in haar producten en diensten, is het niet meer dan logisch om dit ook in de eigen bedrijfsvoering toe te passen.

Inzicht

A. Inzicht

Inzicht is een eerste stap richting structurele vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Priva Building Automation B.V. houdt zich bezig met het optimaliseren van het klimaat in gebouwen. Ook in haar eigen gebouwen toont Priva haar kunnen op dit gebied, met als visitekaartje de Priva Campus in De Lier.

Sinds 2018 wordt de CO2-footprint ook apart voor Priva Building Automation B.V. berekend. Dit gebeurt in lijn met internationale richtlijnen (het Greenhouse Gas Protocol en ISO 14064-1). De footprint wordt elk halfjaar opnieuw berekend en gecommuniceerd.

De richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol verdelen CO2-uitstoot naar de verantwoordelijkheid van het bedrijf voor deze emissies met behulp van drie categorieën, zogenoemde scopes.

Scope 1 bevat de directe emissies van het bedrijf door gasverbruik en het gebruik van leaseauto's.

Scope 2 is een aparte post voor de indirecte emissies vanwege het elektriciteitsverbruik. In de richtlijnen van de CO2-prestatieladder wordt deze scope aangevuld met de uitstoot door het vliegverkeer van de medewerkers en het zakelijk verkeer met privéauto's.

Scope 3 bevat alle overige indirecte emissies; de rapportage hiervan is optioneel. Priva Building Automation B.V. start met het rapporteren van scopes 1 en 2.  

Onderstaande afbeelding geeft de CO2-footprint weer van de activiteiten van Priva Building Automation B.V. in de eerste helft van 2023.

Een uitgebreidere reportage vindt u terug bij de downloads.

Co2 Footprint Priva Building Automation 2023

Co2 Footprint Priva Building Automation 2023 1
Reductie

B. Reductie

Met het in kaart brengen van de CO2-footprint is duidelijk geworden waar Priva haar CO2-uitstoot nog verder kan terugdringen. Het gasgebruik van Priva Building Automation B.V. is nul. Priva Building Automation B.V. maakt daarnaast gebruik van de meest gunstige vorm van energie, 100% Nederlandse windenergie met een CO2-uitstoot van 0 gr/KWh. CO2-uitstoot van het elektriciteitsverbruik is daardoor ook nagenoeg 0.

Ten aanzien van de elektriciteitsvraag van de warmte/koude-opslag (WKO) is nog winst te behalen. Dit gebeurt door optimalisering van de bestaande installaties, maar we streven ook naar eigen (duurzame) opwekking. Bijvoorbeeld via zonnecellen op daken van onze (toekomstige) gebouwen. Momenteel loopt er een vooronderzoek naar het gebruik en plaatsen van zonnepanelen.

Zowel Priva Building Automation als Priva als geheel willen uiteindelijk volledig CO2-neutraal opereren. De doelstelling voor Priva Building Automation is een reductie van de CO2-footprint met 8% in 2023 (per € mln omzet).

Communicatie

C. Communicatie

Het primaire doel van het MVO-beleid en de beklimming van de CO2-prestatieladder is de verdere verduurzaming van de eigen organisatie. Daarnaast wil Priva een voorbeeld zijn en andere organisaties en mensen inspireren.

Door transparant te zijn over de gestelde doelen en de behaalde resultaten, geeft Priva haar interne en externe relaties inzicht in de inspanningen die de organisatie verricht en het effect ervan.

Priva Building Automation B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie in duurzame initiatieven.

Participatie

D. Participatie

Volledige duurzaamheid bereik je alleen in samenwerking. Op het moment dat een organisatie haar CO2-footprint in kaart heeft gebracht, bijbehorende reductiedoelstellingen heeft opgesteld en de communicatie hierover heeft opgezet, resteert er nog een belangrijk onderdeel in de reductie van CO2-uitstoot: de keten. Elke organisatie heeft leveranciers aan de ene kant en klanten aan de andere kant. Verdere reductie van de CO2-uitstoot gebeurt in initiatieven met deze leveranciers en klanten.

Om dit in gang te zetten is Priva Building Automation B.V. lid van verschillende netwerken die duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan, onder meer Dutch Green Building Council, TVVL en Building Holland/Duurzaam Gebouwd.

Daarnaast is Priva CEO Meiny Prins grondlegger van de idee van de Sustainable Urban Delta als model voor de circulaire economie. In de Sustainable Urban Delta worden slimme verbindingen gelegd over grenzen van bedrijven en sectoren heen. Dit leidt tot andere manieren van samenwerken en nieuwe businessmodellen. Deze integrale oplossingen dragen bij aan verduurzaming van de economie en vermindering van de CO2-uitstoot. Het is de ambitie van Priva Building Automation B.V. om onderdeel te zijn van deze duurzame ontwikkeling.