Privacybeleid Priva

Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2021

Contact

Dit privacybeleid betreft persoonlijke gegevens die bewaard en gebruikt worden door Priva Holding B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen (“Priva”, “wij”, “ons”, “onze”).

Zijlweg 3
2678 LC De Lier
(+31) 0174 522 282
privacy@priva.com 
Postbus 18
2678 ZG De Lier

Reikwijdte

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van:

 • (potentiële) klanten van Priva
 • bezoekers van de Priva-websites die toegankelijk zijn via het domein priva.com en alle andere Priva-websites waarop dit privacybeleid is gepubliceerd
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails verzonden door Priva
 • alle andere personen die contact opnemen met Priva of van wie Priva persoonsgegevens verwerkt

Soorten persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgronden

Priva kan door u verstrekte persoonsgegevens verwerken, zoals:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn om onze producten en diensten te leveren

  Dergelijke persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de producten en diensten die Priva aan u of de organisatie waarvoor u werkt te factureren. Bij het gebruik van aan Priva Data Services gerelateerde web- en mobiele applicaties, maakt Priva voor het autoriseren van gebruikers, gebruik van een identifier die is gerelateerd aan een geverifieerde gebruiker. Alleen voor weergavedoeleinden (zodat de gebruiker zichzelf kan herkennen in onze applicaties) gebruikt Priva de DisplayName die wordt verstrekt door onze identity provider (Microsoft Azure AAD B2C). Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, de prestatie van een opdrachtnemer of op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals veiligheidsredenen.
 • persoonsgegevens op visitekaartjes, contactgegevens en andere persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens evenementen, seminars en andere bijeenkomsten

  Deze persoonsgegevens kunnen door Priva worden gebruikt om u uitnodigingen voor evenementen en seminars, nieuwsbrieven, updates en andere relevante of gevraagde informatie te sturen. Wij verwerken deze gegevens met uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang.
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens verstrekt via contactformulieren of andere webformulieren op onze websites

  Priva gebruikt deze gegevens om u te voorzien van de gevraagde gegevens of om uw vragen te beantwoorden, met uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang.
 • persoonsgegevens verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel

  Priva gebruikt deze persoonsgegevens onder andere om te bepalen met wie wij een overeenkomst aangaan en wie bevoegd is om een dergelijke overeenkomst te ondertekenen. Priva verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting voorafgaand aan het aangaan van een contract of voor de uitvoering van een contract.
 • persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd op onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of gerelateerde technologieën

  Dit omvat gegevens zoals uw IP-adres, surfgedrag op onze website (inclusief onze web- en mobiele applicaties) en of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent. Dergelijke informatie stelt ons in staat een beeld te krijgen van het aantal bezoekers, de duur van de bezoeken, welke onderdelen van de website worden bezocht en het klikgedrag van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie voornamelijk om onze websites, nieuwsbrieven en commerciële e-mails te verbeteren en om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren en te analyseren.

  Waar nodig verzoekt Priva voorafgaand om toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Zo niet worden dergelijke persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Priva. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Verwerking op basis van toestemming

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens met uw toestemming plaatsvindt, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór deze intrekking.

Verwerkers

Priva kan voor de verwerking van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van onze instructies. Met deze verwerkers sluit Priva een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Priva werkt bijvoorbeeld samen met dienstverleners die IaaS-oplossingen (Infrastructure as a Service) of hostingdiensten aanbieden. Priva huurt ook IT-dienstverleners in die ondersteuning verlenen bij de werking van onze systemen, en maakt gebruik van diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

Derden

Priva kan uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder overheidsinstanties en toezichthoudende autoriteiten, wanneer i) Priva van mening is dat dit nodig is om te voldoen aan enige wet- of regelgeving of verzoek, ii) om te reageren op claims of juridische procedures, iii) om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of een andere persoon te beschermen, of iv) om mogelijke schendingen van onze voorwaarden en ons beleid te onderzoeken of te verhelpen.

Persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt in het geval van een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop (van een deel) daarvan.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte

Het is mogelijk dat Priva uw persoonsgegevens moet doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Afhankelijk van de omstandigheden zal Priva passende waarborgen treffen om een veilige doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen te waarborgen, zoals het sluiten van EU-modelcontractbepalingen met de ontvanger van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals een wettelijke bewaartermijn. Onze financiële administratie wordt bijvoorbeeld zeven jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of verzoeken om het gebruik ervan te beperken. In bepaalde gevallen kunt u uw persoonsgegevens opvragen en overdragen aan een andere partij. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via privacy@priva.com of telefonisch via (+31) 0174 522 282.

Klachten

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Priva met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact met Priva opnemen door een e-mail te sturen aan privacy@priva.com. Priva helpt u graag verder.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Priva.

Wijzigingen

Priva kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen en nodigt u uit om regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven. Priva zal u via deze website op de hoogte stellen van substantiële wijzigingen.