Priva MVO transparantie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan het ontwikkelen van duurzame ideeën. Het toont ook op welke wijze je als bedrijf deel uit wilt maken van de wereld om je heen.

CO2-prestatieladder

Priva toont al jaren dat het mogelijk is om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken op het gebied van klimaatbeheersing en procesbeheer in glastuinbouw en utiliteitsbouw. Duurzaamheid is voor Priva dan ook geen etiket of modetrend, maar het bestaansrecht van dit internationale familiebedrijf. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan het ontwikkelen van duurzame ideeën. Het toont ook op welke wijze je als bedrijf deel uit wilt maken van de wereld om je heen.

Priva heeft het 'CO2-bewust certificaat niveau 3' behaald

Het beklimmen van de CO2-prestatieladder betekent voor Priva een eerste stap naar een transparant beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als bedrijf waar energie- en daarmee CO2-besparing dagelijks aan de orde is in haar producten, is het niet meer dan logisch om dit ook zelf toe te passen. Met de CO2-prestatieladder maken we de energiereductiemaatregelen die we al hebben uitgevoerd, maar ook onze plannen voor de toekomst inzichtelijk.

 

Inzicht

Een eerste stap richting structurele vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Priva houdt zich bezig met het optimaliseren van het klimaat in kassen en gebouwen. Ook in haar eigen gebouwen toont Priva haar kunnen op dit gebied, met als schoolvoorbeeld de Priva Campus in De Lier. Inzicht is een eerste stap richting structurele vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Sinds 2008 wordt daarom de CO2 footprint van Priva in kaart gebracht. Hiermee maken we het mogelijk om ook onze interne organisatie structureel duurzamer te maken. Vanaf 2010 gebeurt dit ook in lijn met internationale richtlijnen (het Greenhouse Gas Protocol en ISO 14064-1).

Deze richtlijnen verdelen CO2-uitstoot naar de verantwoordelijkheid van het bedrijf voor deze emissies met behulp van drie categorieën, zogenoemde scopes.

Scope 1 bevat de directe emissies van het bedrijf door gasverbruik en het gebruik van leaseauto's.

Scope 2 is een aparte post voor de indirecte emissies vanwege het elektriciteitsverbruik. In de richtlijnen van de CO2-prestatieladder wordt deze scope aangevuld met de uitstoot door het vliegverkeer van de medewerkers en het zakelijk verkeer met privéauto's.


Scope 3 bevat alle overige indirecte emissies; de rapportage hiervan is optioneel. Priva start met het rapporteren van scopes 1 en 2.  

Bovenstaande grafiek geeft de CO2-footprint weer van alle Nederlandse activiteiten van Priva in 2018.

Het gasverbruik is nul i.v.m. het gebruik van warmte-koude-opslag in De Lier. Door daarnaast gebruik te maken van 100% windenergie is de CO2-uitstoot van het elektriciteitsverbruik ook nul. De CO2-footprint van Priva B.V. De Lier is dus voornamelijk afkomstig van de uitstoot van leaseauto's en door vliegverkeer. 

3.A.1 Uitgewerkte emissie inventaris

Een uitgebreide rapportage vindt u terug in de volledige CO2 footprint over 2018, bij de downloads.

Reductie 

Met het in kaart brengen van de CO2-footprint is duidelijk geworden waar Priva haar CO2-uitstoot nog verder kan terugdringen. In het hoofdkantoor is dit de laatste jaren natuurlijk al gebeurd op het gebied van het gasverbruik. Daarnaast heeft Priva de stap genomen, om de CO2-uitstoot verder terug te dringen, met de overstap naar een andere energie leverancier "Greenchoice". Vanaf 1 januari 2013 maakt Priva gebruik van de meest gunstige vorm van energie, 100% windenergie met in 2015 een CO2 uitstoot van 0 gr/KWh. Deze stap heeft een grote bijdrage geleverd aan het behalen van de doelstellingen. De CO2-uitstoot van het elektriciteitsverbruik is met 100% afgenomen tot bijna 0.

Maar met de elektriciteitsvraag van een warmte/koude-opslag (WKO) is op dat gebied nog veel te halen. Tot op zekere hoogte via optimalisering van de bestaande installaties, maar ook door eigen (duurzame) opwekking. Bijvoorbeeld via zonnecellen op een parkeerplaats. Onder deze zonnecellen kunnen vervolgens elektrische laadpalen worden aangesloten voor toekomstige elektrische bedrijfs- en leaseauto's. Momenteel loopt er een vooronderzoek naar het gebruik en plaatsen van zonnepanelen.

De doelstelling van Priva is geweest om in 2015 15% CO2-reductie ten opzichte van 2010 te bewerkstelligen. Deze doelstelling is al ruimschoots gehaald. In 2020 streeft Priva naar CO2-neutraliteit door 60% CO2-reductie ten opzichte van 2010. Uiteindelijk wil Priva volledig duurzaam opereren.

3.B.2 Energiemanagement actieplan

Met behulp van het Energiemanagement actieplan (zie downloads) wordt geborgd dat de bovenstaande doelstellingen worden gehaald.

Transparantie

Het primaire doel van het MVO-beleid en de beklimming van de CO2-prestatieladder is de verdere verduurzaming van de eigen organisatie. Daarnaast wil Priva een voorbeeld zijn en andere organisaties en individuen inspireren.

Door transparant te zijn over de gestelde doelen en de behaalde resultaten, geeft Priva haar interne en externe relaties inzicht in de inspanningen die de organisatie verricht en het effect ervan.

Via verschillende kanalen, zoals de Priva website, rapporteert en communiceert Priva over de interne en externe duurzaamheidactiviteiten. 

3.C.2. Communicatieplan

Het communicatieplan geeft in hoofdlijnen weer uit welke doelstellingen activiteiten de communicatie over duurzaamheid bestaat, inclusief een beknopte planning.

Participatie

Volledige duurzaamheid bereik je alleen in samenwerking. Op het moment dat een organisatie haar CO2 footprint in kaart heeft gebracht, bijbehorende reductiedoelstellingen heeft opgesteld en de communicatie hierover heeft opgezet, resteert er nog een belangrijk onderdeel in de reductie van CO2-uitstoot: de keten. Elke organisatie heeft leveranciers aan de ene kant en klanten aan de andere kant. Verdere reductie van de CO2-uitstoot gebeurt in initiatieven met deze leveranciers en klanten.

Om dit in gang te zetten is Priva lid van verschillende netwerken: onder andere MVO Nederland en de Dutch Green Building Council. In deze netwerken wordt op verschillende manieren samengewerkt aan een meer duurzame samenleving met als gevolg CO2-reductie in de keten. Naast deelname aan deze netwerken organiseert Priva zelf ook verschillende initiatieven en neemt deel aan diverse projecten op het gebied van duurzaamheid.

Daarnaast is Priva CEO Meiny Prins grondlegger van de idee van de Sustainable Urban Delta als model voor de circulaire economie. In de Sustainable Urban Delta worden slimme verbindingen gelegd over grenzen van bedrijven en sectoren heen. Dit leidt tot andere manieren van samenwerken en nieuwe businessmodellen. Deze integrale oplossingen dragen bij aan verduurzaming van de economie en vermindering van de CO2 uitstoot. De ambitie van Priva is om onderdeel te zijn van deze duurzame ontwikkeling.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.